Pag?jušaj? ned??? Valsts prezidenta Valda Zatlera sasauktaj? vald?bas ?rk?rtas s?d? ar lielu prezidenta uzst?j?bu un klus?jošu Ministru kabineta piekrišanu tika pie?emts l?mums, ka š? br?ža priorit?te ir nodarbin?t?ba. Bet uzreiz p?c tam sprieda, k? samazin?t valsts sekotr? str?d?jošo skaitu. Ministriem laikam neš?ita, ka š?s darb?bas ir pret?jas.

Valst? notiekošais v?l liel?k? m?r? nor?da uz nepieciešam?bu ik katram no mums uz?emties atbild?bu pašiem par savu dz?vi (taj? skait? nodarbin?t?bu), negaid?t uz risin?jumiem no malas (vald?bas, radiem vai abstraktas sabiedr?bas) un r?koties.

Kur smelties ener?iju un iedvesmu, lai rastu re?lus un praktiskus risin?jumus savai nodarbin?t?bai, b?rnu izgl?t?bai, vec?ku vesel?bai un jebkuram citam dz?ves izaicin?jumam, ja valsts, k? redzams, nevar l?dz?t, bet situ?ciju pasliktina kred?tu slogs un darba zaud?šana?

Manupr?t, galvenais resurss š?d?s smag?s situ?cij?s esam m?s paši – ar savu attieksmi, dom?šanu un r?c?bu. Ar attieksmi es dom?ju dzi?u iekš?ju p?rliec?bu, ka tikai es pats varu ko main?t. Tikai es pats ar saviem sp?kiem varu ieg?t nepieciešamo (izgl?t?bu, naudu, citu atbalstu utt.), lai sevi nodrošin?u un uzs?ktu savu biznesu. Tikai tad, ja pats piedal?šos sabiedriskaj? diskusij? un izteikšu viedokli, varu tikt sadzird?ts. Tikai tad, ja pats sapulcin?šu ap sevi v?l citus vec?kus, kuriem tr?kst, piem?ram, b?rnud?rzu, var?šu risin?t šo probl?mu, veidojot pašdarb?bas b?rnud?rzu utt.

Bieži vien ar savu dom?šanu jau pašos pirms?kumos apkaujam paši savas lielisk?s idejas un v?zijas – es to nevar?šu, jo neesmu gana gudrs, man nav pietiekamas pieredzes šaj? jom?, mani noteikti citi neatbalst?s, neviens tam naudu neiedos. Protams, p?c š?das dom?šanas re?la r?c?ba neseko – l?dz ar to sak?ve ir garant?ta un varam v?lreiz p?rliecin?ties, ka tieš?m neesam ne uz ko sp?j?gi. Tie, kas guvuši pan?kumus no nulles, s?k ar citiem š?ietami traku v?ziju. Vi?i m??ina, g?stot pieredzi, zin?šanas un atbalstu. Tieši tic?ba v?zijai ir bijusi visu lielo l?deru ener?ijas un iedvesmas avots tajos br?žos, kad neveicas un nolaižas rokas. Turkl?t ideja un v?zija par lab?ku n?kotni (inval?diem un b?rniem piem?rot?ku pils?tvidi, izgl?t?bas sist?mu, kaimi?u pašpal?dz?bu un ?pašuma pieskat?šanu u.c.) ir galvenais iemesls, k?p?c citi steidzas atbalst?t un pal?dz?t.

Savuk?rt r?c?ba ir vien?gais, kas ?auj p?rliecin?ties par idejas dz?votsp?ju. Bez akt?vas darb?bas nav iesp?jama v?zijas ?stenošan?s. Daudzi sac?s, ka tam visam vajadz?ga nauda. J?, daudz?m liet?m t? ir vajadz?ga, bet daudz?m nav, jo sadz?ves gr?t?bas varam risin?t, aizraujot citus ar ideju un viens otram pal?dzot. T?, piem?ram, var tikt gal? ar b?rnud?rzu probl?mu – vec?ki var pieskat?t b?rnus p?c rot?cijas principa. L?dz?gi daudzi risina b?rnu ap??rba gr?t?bas, viens otram nododot lietošan? b?rnu nenovalk?tos apavus, dr?b?tes, rati?us un gulti?as. Tas pats princips jau darbojas m?c?bu gr?matu tirdzi?os. Š?iet, p?d?j? laika lielisk?kais piem?rs š?dai cilv?ku aizraušanai ir projekts Lielie b?rnu slimn?cai, kur cilv?ki labpr?t?gi ir apvienojušies, lai faktiski pal?dz?tu cits citam un slimn?cai, jo nekad tu nevari zin?t, kad tavam b?rni?am var n?kties nok??t slimn?c?. Uz?em?jdarb?ba bieži vien s?kas bez kred?tiem un naudas, tikai ar ideju un prieku dar?t. Š?di savu biznesu uzs?ku ar? es pati. Viss mans kapit?ls bija man? galv?.

P?d?j? laik? arvien vair?k pamanu lieliskus piem?rus sap?ot?jiem, kuri ar savu darbu un v?zij?m ir aizr?vuši un iesaist?juši citus: labdar?bas veikals Otr? elpa, veikali?š un viet?j?s sabiedr?bas pulcin?šanas vieta Baba, konference Big Business Day, ko iedz?vin?juši tikai p?ris cilv?ku ar drosm?gu ideju un lielu ener?iju. Šeit var piemin?t ar? liel?kos latviešu uz??m?jus, k? ?iri ar savu Amatciemu un ?irsonu ar Lido ideju. Vi?i s?ka ar v?ziju par pasaku valst?bu, un nu š?s pasaka ir ?sten?ba. Pašos pirms?kumos vi?iem bija drosm?ga ideja, un tikai p?c tam rad?s nauda.

Katr?na Ošleja,
Talentor Latvia direktore, LPVA valdes locekle, ICF biedrs un kou?s