Ikvienam, kas str?d? un sa?em algu Latvij? vai k?d? cit? valst?, j?maks? ien?kumu nodoklis. J?su darba dev?js to atskaita jau no J?su pirm?s algas un iemaks? to attiec?gaj? instit?cij?.

Daudz?s valst?s, piem?ram, V?cij?, Lielbrit?nij?, ?rij?, Norv??ij?, ASV, Kan?d?, Austr?lij? un Jaunz?land? nodok?u likums paredz noteiktu ien?kumu summu gad?, no kuras nav jamaks? nodoklis. Atmaks?jam?s summas apm?rs var palielin?ties saist?b? ar radušos nodok?u atvieglojumu. Taks?cijas gada beig?s (bieži sakr?t ar kalend?ro gadu, bet ne vienm?r, piem., Apvienotaj? Karalist?) vai p?c darba attiec?bu izbeigšan?s attiec?gaj? ?rvalsts nodok?u iest?d? darbiniekam j?iesniedz nodok?u deklar?cija. Lai to izdar?tu, j?aizpilda un j?iesniedz nepieciešamie dokumenti. Nodok?u iest?de p?rbauda deklar?cijas pareiz?bu un apr??ina atmaks?jamo nodok?u summu. Kad š? summa tiek apr??in?ta, darbiniekam j?sa?em nauda. Visbiežak nodok?u iest?des atmaks?jamo naudu izmaks? ?eka veid?.

Nodok?u atmaksas laika periods atkar?gs no konkr?t?s valsts un iesniegto un aizpild?to dokumentu precizit?tes. Vid?ji tas aiz?em 2-3 m?nešus, ja nav neprecizit?šu dokumentos, ja dokumenti nav nozaud?ti, ja veidlapas nav aizpild?tas k??daini vai, ja amatperson?m nav papildus jaut?jumu utt.. Atmaksas laiks atkar?gs ar? no t?, k? š? atmaksa tiek piepras?ta. Tas, ka gad?jum?, ja izmantojat specializ?ta uz??muma pakalpojumus, nodok?u atmaksu iesp?jams sa?emt ?tr?k un vienk?rš?k, ir fakts.

Lai veiktu nodok?a atmaksu no ?rvalst?m, Jums j?b?t attiec?gajiem dokumentiem. Liel?k? da?a ?rvalstu nodok?u iest?d?m pieprasa dokumentus un veidlapas, kas apliecina nodok?u maks?t?ja ien?kumus un samaks?tos nodok?us attiec?gaj? taks?cijas gad?. Neatkar?gi no valsts, kur? iesniedzat ien?kumu nodok?a deklar?ciju, Jums j?zin sp?k? esošais nodok?u likums un j?iesniedz nodok?u deklar?ciju laic?gi, lai izvair?tos no daž?d?m probl?m?m, kas var ietekm?t nodok?u atmaksu vai izrais?t papildus izmaksas.

Pieteikšan?s nodok?u atmaksai no ?rzem?m ir likum?gs process un nek?d? veid? neietekm? J?su nodarbin?t?bas noteikumus un nosac?jumus. Tas noz?m?, ka darbiniekam, kas v?las atg?t samaks?to nodokli, joproj?m b?s iesp?ja leg?li peln?t naudu šaj? valst?. Tapat, ar? nav nepieciešams nodok?u atmaksas prces? no ?rzem?m iesaist?t darba dev?ju, jo atmaks?jamo naudu izmaks? nodok?u iest?de, nevis darba devejs.

V?l viens jaut?jums, uz kuru bieži nerod noteiktu atbildi ir: “Vai atmaks?jot nodok?us netiks zaud?tas soci?l?s garantijas?”. Bet n?! Veicot nodok?u atmaksu no ?rzem?m, netiek zaud?tas ties?bas sa?emt pensiju un citas soci?l?s garantijas. Nodok?u sist?ma faktiski paredz divas galven?s iemaksas: ien?kumu nodoklis un soci?l?s apdrošin?šanas iemaksas. Nodok?a likums paredz atmaks?t tikai p?rmaks?to ien?kumu nodokli, bet ne soci?l?s iemaksas. Š? iemesla d??, ?rvalstu nodok?u deklar?cijas neattiecas uz jebk?du soci?lo nodrošin?jumu.

Ja J?s maks?j?t nodok?us ?rzem?s, Latvij? Jums tie nav j?maks?. To nosaka parakst?tie l?gumi starp Latviju un daudz?m cit?m valst?m. Tie ir divpus?ji l?gumi par izvair?šanos no aplikšanas ar dubultiem nodok?iem. Pat, ja J?s sa?emat nodok?u atmaksu no ?rvalst?m, Latvij? nekas Jums neb?s j?maks?.

Pieteikšan?s nodok?u atmaksai no ?rzem?m, nevar tikt uzskat?ta par izvair?šanos no nodok?u maks?šanas, t? k? nav iesp?jams atmaks?t visus samaks?tos nodok?us, bet gan tikai p?rmaks?tos. Ja nodok?u atmaksu sa?emat 100% apm?r?, tas noz?m? tikai to, ka J?su ien?kumi nav p?rsnieguši ar likumu noteikto ar nodokli neapliekamo ien?kumu summu.

Nav svar?gi, cik ilgi str?d?j?t šaj? valst?. Pat tad, ja str?d?j?t tikai dažas ned??as, bet šaj? laik? maks?j?t nodok?us, J?s varat pieteikties nodok?u atmaksai no ?rvalst?m.

Ja Jums nodok?u veidlapu aizpild?šana sag?d? probl?mas, vai ar?, ja Jums nav visu nepieciešamo dokumentu, lab?k ir izmantot profesion?lu uz??mumu pal?dz?bu, kuri sazin?sies ar darba dev?ju vai nodok?u iest?d?m, lai sa?emtu nepieciešam?s veidlapas.

Jebkura persona ir ties?ga patst?v?gi sav? v?rd? komunic?t ar ?rvalstu nodok?u iest?d?m - veikt nor??inus un iesniegt nodok?u deklar?cijas. Tom?r pieredze liecina, ka, lai gan teor?tiski tas izskat?s vienk?rši, praks? tom?r t? nav. Visbiež?k probl?mas rodas nepareizi vai nepiln?gi aizpild?tu dokumentu d??. Nodok?u iest?žu amatpersonas var ar? zvan?t un uzdot papildus jaut?jumus un piepras?t papildus paskaidrojumus, kas var b?t gr?ti izskaidrojami, it ?paši, ja ir probl?mas ar svešvalodas zin?šan?m.

Gad?jum?, ja nolemjat izmantot profesion?lu uz??mumu pakalpojumus, lai uzs?ktu nodok?a atmaksas procesu no ?rzem?m, vislab?k ir s?kt ar šo uz??mumu pied?v?jumu sal?dzin?jumu, kas atrodams internet?. Izv?lieties uz??mumu ar daudzu gadu pieredzi un atbilstošu reput?ciju, god?g?m un p?rredzam?m proced?r?m un izmaks?m, lai izvair?tos no papildu izmaks?m, k? ar? t?du uz?emumu, kam nav sl?pto maksu un minim?l?s maksas. Jo J?s varat sastapties ar? ar kr?pniekiem, kas par nelielu samaksu pied?v? "draudz?gu" pal?dz?bu un p?c tam paz?d ar J?su atmaks?to naudu.