Kopš latvieši var br?vi str?d?t ES dal?bvalst?s, simtiem t?kstošu m?su l?dzpilso?u ir izmantojuši šo iesp?ju un ir devušies pat uz past?v?gu dz?vi ?rzem?s. Tom?r liel?k? da?a no šiem emigrantiem atgriežas sav? dzimtaj? valst?, pat p?c vair?ku gadu uztur?šan?s cit? valst?.

Gatavojoties atgriezties Latvij?, p?c ilgstošas ??uztur?šan?s ?rzem?s, ir j?sak?rto vair?kas formalit?tes. Galvenok?rt tas nepieciešams, lai b?tu iesp?jams uzskait?t J?su darba st?žu un nodrošin?t ar? turpm?k soci?l?s garantijas vai, lai p?rceltu b?rnus Latvijas skol?. Nepieciešam?s formalit?tes, kas j?sak?rto p?c darba attiec?bu izbeigšanas ?rzem?s un pirms atgriešan?s sav? valst?, atkar?gas no katras personas individu?lajiem apst?k?iem un no valsts, kur? tika str?d?ts.

Galvenok?rt, l?mumu par atgriešanos pie?em, jo nev?las vairs str?d?t ?rzem?s. T?p?c ir svar?gi sak?rtot jaut?jumus, kas ir saist?ti ar pirmstermi?a darba attiec?bu izbeigšanu. Darba dev?jam ir j?izsniedz atbilstoši dokumenti darbiniekam, kas pier?da nodarbin?t?bu. Parasti t?s ir speci?las veidlapas, kas j?izsniedz nekav?joties p?c darba attiec?bu izbeigšanas. J?s varat ar? l?gt, lai darba dev?js Jums uzraksta atsauksmi (tas nav oblig?ti un ir atkar?gs no darba dev?ja l?b?s gribas), kas n?kotn? var pal?dz?t Jums darba mekl?jumos Latvij? vai jebkur? cit? valst?.

Str?d?jot ?rzem?s, b?tu j?sakr?j ar? visi dokumenti, kas attiecas uz nodarbin?t?bu - darba l?gumus un algas lapi?as. Tie var b?t nepieciešami n?kotn?, apr??inot pensiju, apdrošin?šanas periodus un algas, k? ar?, lai pier?d?tu ties?bas uz ikgad?jo atva?in?jumu vai prakses ieskait?šanu. Tie ir nepieciešami ar?, lai noform?tu dokumentus ?rvalsts nodok?u instit?cij?, nodok?u atmaksas sa?emšanai.

V?l Jums nepieciešams padom?t ar? par dz?vesvietas jaut?jumiem. P?rliecinieties par nomas l?guma nosac?jumiem. Ja bij?t iemaks?jis depoz?tu un laik?, kam?r tur dz?voj?t nekas netika saboj?ts, J?s varat r??in?ties ar š?s naudas summas atmaksu. Pirms dz?vesvietas atst?šanas Jums j?samaks? visi r??ini un j?lauž l?gumi ar visiem pakalpojumu sniedz?jiem (?dens, apkure, g?ze, elektr?ba, TV). Dien?, kad atst?jat telpas, norun?jiet tikšanos ar nomnieku vai t? p?rst?vi, kurš pie?ems telpas un pierakst?s skait?t?ju r?d?jumus, lai var?tu preciz?t summas.

J?nok?rto ar? jaut?jumi, kas saist?ti ar finans?m, gad?jum?, ja atst?jat valsti fisk?l? gada laik?, darba dev?jam parasti nav iesp?ju nomaks?t nodok?us. T?p?c, pirms aizbraukšanas, J?s varat doties uz nodok?u iest?di, lai ieg?tu nodok?u atmaksas ties?bas no ?rvalst?m. Likums paredz vair?kus nodok?u ierobežojumus, kas katrai valstij var b?t specifiski, k? rezult?t? nodok?u atmaksas summa no ?rzem?m var b?t iev?rojama. T?d??, Jums vajadz?tu izmantot šo iesp?ju un pieteikties nodok?u atmaksai. Nodok?u atmaksu no ?rzem?m varat nok?rtot ar? latviešu valod?. Vislab?k to dar?t ar specializ?ta uz??muma starpniec?bu.

T?pat, j?izlem ar?, ko dar?t ar izveidoto bankas kontu un uzkr?jumiem. Atst?jot savu kontu, iesp?jams, b?s j?sedz t? uztur?šanas izmaksas. Ja J?s pl?nojat p?rvest skaidras naudas ietaup?jums, Jums noteikti par to j?zi?o Latvijas robežpolicijai, ja p?rvedam? naudas summa ir 100 000 EURO vai liel?ka.

P?rtraucot darba attiec?bas ?rzem?s, nepieciešams par?p?ties, lai tiktu dokument?ti visi soci?lie pabalsti. Lai to izdar?tu, Jums j?sav?c atbilstoš?s veidlapas, piem?ram, veidlapa E 104, kas apstiprina darba periodus, apdrošin?šanas un dz?vesvietas. Jums nepieciešams sa?emt ar? dokumentu PD U1, ar kura pal?dz?bu, laika periodu, ko str?d?j?t ?rvalst?s var?s ieskait?t darba st?ž?, kas nepieciešams, lai sa?emtu bezdarbnieka pabalstu.

Iesniegumu, lai sa?emtu nepieciešamos dokumentus, kuros norad?ti sa?emtie pabalsti, j?iesniedz atbild?gaj? valsts iest?d?, kas parasti ir nodarbin?t?bas dienests. Cilv?ki, kuri sa??muši bezdarbnieka pabalstu ?rvalst?s un v?las to p?rvirz?t uz Latviju, pieprasa dpokumentu PD U2. Person?m ir ties?bas uz pensiju un interes? to p?rvirz?t uz Latviju, š?d? gad?jum? j?iesniedz l?gums kompetentaj? ?rvalsts iest?d?.

Pirms atgiežaties Latvij? no k?das ?rvalsts, p?rliecinieties, ka Latvija ir parakst?jusi l?gumu par soci?lo nodrošin?jumu. Š?du l?gumu saraksts ir pieejams VSAA m?jas lap?.

Ja, str?d?jot ?rvalst?s J?s dz?voj?t kop? ar b?rnu, pirms aizbraukšanas par?p?jieties par to, lai J?s sa?emtu nepieciešamos dokumentus, kas vajadz?gi, lai pierakst?tu b?rnu Latvijas skol?. Bez š? dokumenta, jaunaj? skol? var rasties neskaidr?bas par to, kur? klas? b?rnam j?m?c?s.

Lai b?rnam b?tu lab?k un atvieglotu skolas mai?as procesu, vislab?k to ir iepl?not vasaras br?vlaik?. T?d? gad?jum? b?s vair?k laika, lai visu nok?rtotu un nesteidzoties atrastu jaunu skolu. Lai gan nav ofici?lu š??rš?u, lai main?tu skolu m?c?bu gada laik?, tom?r parasti tas ir saist?ts adapt?cijas gr?t?b?m b?rnam, gr?t?b?m iek?auties apm?c?bas programm?, kas b?rnam var izrais?t lielu papildus stresu.

Laba sagatavošan?s pirms atgriešan?s no darba ?rzem?s, pal?dz?s izvair?ties no daudz?m probl?m?m, piem?ram, gr?t?bas b?rnam ar m?c?b?m skol? vai nostr?d?to gadu neiek?aušanu darba st?ž?. Konkr?to gad?jumu veids un apjoms atkar?gs no konkr?t?s personas konkr?tajiem darba un citiem apst?k?iem. T?d??, katram atseviš?i ir j?analiz? situ?cija un j?dom? par to, ko nepieciešams dar?t pirms atgriešan?s Latvij?. Šis process b?tu j?uzs?k laic?gi, jo sagatavošan?s process pirms aizbraukšanas var aiz?emt vair?kas ned??as.