Darba dev?ji un person?la atlases komp?nijas šobr?d vien? dien? sa?em no 40 l?dz 100 CV. Varat iedom?ties, cik maz laika atlas?t?js var velt?t viena CV izskat?šanai – apm?ram 1 l?dz 2 min?tes. Pa šo laiku jums k? kandid?tam ar savu CV j?sp?j ieinteres?t darba dev?js, lai ieg?tu iesp?ju tikties intervij?. Tas patieš?m ir izaicinošs uzdevums. T?d?? v?los dal?ties sav? pieredz? par tipisk?m un ikdieniš??m k??m?m, sast?dot CV.

Pirms CV veidošanas ir j?saprot, k?ds ir mans m?r?is – k?d?m vakanc?m es v?l?tos pieteikties. K?d? jom? darbojas cilv?ki, kas sa?ems manu CV, vai darba kult?ra ir vair?k lietiš?a un strikta jeb radoša un m?kslinieciska, ar ne tik stingriem noteikumiem un robež?m. Lai ar? piesakoties uz radošo profesiju vakanc?m, ir iesp?jams vair?k improviz?t ar CV saturu un formu, visdroš?k tom?r b?tu pietur?ties pie vienk?rša un klasiska CV stila. Jo m?s nekad nevaram b?t piln?b? droši par darb? ??m?ja uztveri, stereotipiem un interpret?ciju.

Pirmais solis komunik?cijas uzs?kšan? ar m?su potenci?lo darba dev?ju ir CV nos?t?šana, piesakoties izv?l?t?jai vakancei. T?d?? ir svar?gi r?p?gi iepaz?ties ar darba pied?v?jumu un saprast, vai es atbilstu izvirz?taj?m pras?b?m un vai sp?šu veikt aprakst?tos darba pien?kumus. P?d?j? laik? gan darba dev?ji, gan person?la atlases komp?nijas sa?em ?oti daudz CV no kandid?tiem, kas piln?b? neatbilst pras?b?m. Tas atst?j sliktu iespaidu par kandid?tu, liecina par neiedzi?in?šanos un pavirš?bu, piesakoties darbam konkr?taj? uz??mum?. Tas rada iespaidu, ka visdr?z?k kandid?tam nav pat maz?k?s nojausmas k?dam darbam un k?d? uz??mum? vi?š piesak?s. T?tad pats pirmais un galvenais ieteikums ir pieteikties konkursiem, kuros J?s patieš?m b?siet konkur?tsp?j?gs un interesants kandid?ts darba dev?jam.

Run?jot par CV uzb?vi un saturu, manupr?t, vislab?kais paraugs ir Europass CV, kur? persona sistem?tisk? un hronolo?isk? sec?b? uzr?da:

• person?gos datus, inform?ciju par valodu zin?šan?m, darba pieredzi, izgl?t?bu;
• papildus kompetences, uzsverot organizatoriskas, tehniskas, m?kslinieciskas, datora lietošanas prasmes un soci?l?s iema?as, kas ieg?tas, izgl?tojoties vai str?d?jot, gan darba viet?, gan person?g? dz?v?.

Prec?zus paraugus J?s atrad?siet Europass m?jas lap? – www.europass.lv, kur Jums atliek tikai aizpild?t tukš?s ail?tes. Noteikti iepaz?stieties ar aprakst?tajiem nor?d?jumiem CV sagatavošanai.

Biež?k?s k??das CV, kuras nov?roju str?d?jot person?la atlases komp?nij? Talentor Latvia:

• Drukas k??das vai stila k??das valod?. Ja nav iesp?jams izmantot dator? pieejamo k??du labošanas funkciju, pal?dziet k?dam tuviniekam p?rskat?t J?su CV. Pats galvenais, p?rbaudiet J?su kontaktu precizit?ti.
• M??in?jums „pavedin?t” darba dev?ju ar viegli ko?etiem fotoatt?liem, kas pievienoti CV. Nepiem?roti ir pievienot daž?dus fotoatt?lus no ce?ojumiem un citiem izklaides pas?kumiem. Ja J?s izv?laties pievienot foto CV, tad saglab?jiet lietiš?u stilu, pievienojiet pases tipa fotoatt?lus.
• P?r?k daudz personiska rakstura inform?cijas. Piem?ram, ?imenes st?voklis, hobiji un br?v? laika pavad?šanas veidi vai vesela foto galerija – es d?rz?, es ar v?ru, es ar b?rniem. Izkl?stiet tikai to inform?ciju, kas var tieši attiekties uz konkr?to vakanci.
• P?r?k garš CV – m??iniet apkopot inform?ciju maksimums 2 lapaspušu apjom?.
• Nav saglab?ts vienots stils CV form?t?. Izmantojiet Times New Roman vai Arial rakstu, kas nav maz?ks par 9 izm?ru. Neaizraujieties ar izskaistin?šanu – tas ir lietiš?s dokuments.
• Nepareiza izkl?st?t?s inform?cijas sec?ba. Sarindojiet savu darba pieredzi t?, lai s?kum? b?tu nor?d?ta J?su p?d?j? vai pašreiz?j? darba vieta, visnesen?k ieg?t? izgl?t?ba utt.
• Netiek izkl?st?ti galvenie darba pien?kumi. Neliels darba pien?kumu apraksts, maksimums 3 teikumi, pal?dz?s izprast J?su pieredzi. Zem viena un t? paša amata nosaukuma daž?dos uz??mumos sl?pjas daž?di amata pien?kumi.
• Nekorekti nov?rt?tas valodas zin?šanas. V?lams nor?d?t t?s valodas, kuras protat vismaz sarunu valod?. Nav noz?mes nor?d?t pie p?rvald?m?m valodas, kuras lietojat ar v?rdn?cas pal?dz?bu.
• Meli. Dažreiz cilv?ki izv?las sniegt nepatiesu inform?ciju darba dev?jam, lai sevi padar?tu pievilc?g?ku. Intervijas laik? tiek p?rrun?ts CV, t? var b?t nepat?kama situ?cija, ja interv?t?js atkl?j melus. V?l jo nepat?kam?k tas b?s, ja meli atkl?sies jaunaj? darba viet?.

Lai ar? CV atst?j noz?m?gu pirmo iespaidu par Jums, svar?gi atcer?ties, ka perfekts CV nenodrošina t?l?t?ju st?šanos darba attiec?b?s ar darba dev?ju. J?su darba pieredzei, prasm?m un person?bai ir daudz liel?ka noz?me nek? CV dokumentam. Bet taj? paš? laik? Jums neb?s iesp?jas par?d?t sevi intervij?, ja j?s neieinteres?siet darba dev?ju ar sava CV pal?dz?bu.